Kullanım Anlaşması

TARAFLAR:

1.   MBOSOFT (Aşağıda kısaca "MBOSOFT" olarak anılacaktır.)

Ofis Adres: Asmalı Mescit Mah. General Yazgan Sok. No.1 K.3 D.336 Beyoğlu/İstanbul (Taksim Tünel Çıkışı)

2. SATIŞ ELEMANI//DANIŞMANI/TEMSİLCİSİ (Aşağıda kısaca " SATIŞ TEMSİLCİSİ" olarak anılacaktır.)

T.C. :

AD/SOYAD:

Adres:

TANIMLAR    :Bu Sözleşme'de yazılı;

"Mbosoft”  : Duygu Ateş Olgun adlı şahıs şirketinin yazılım ve bilgisayar programcılığı ile ilgili hizmet kolu,

"Satış Temsilcisi”  : Mbosoft tarafından üretilen, ürettirilen veya ticareti yapılan/pazarlanan tüm mobil uygulama yazılımlarının mobil girişimcilik ağı kapsamında tanıtım, reklam ve satışının kişi yada kurumlara gerçekleşmesini sağlayan gerçek/tüzel kişi,

"Uygulama(lar)"  : MBOSOFT tarafından üretilen, ürettirilen, üretilecek olan veya ticareti yapılan/pazarlanan tüm mobil uygulama yazılımları,

"Mobil Girişimcilik Ağı" : Mbosoft dahilinde bir Mobil Uygulama alarak mobil girişimcilik ağına dahil olan ve almış olduğu uygulamanın gönüllülük esasına dayalı olarak çevresine, tanıdıklarına ve ilgililerine tavsiye ederek uygulamalardan onların da almasını/yararlanmasını sağlayarak bu aracılıktan kazanç sağlamak isteyen katılımcıların oluşturduğu ağ,

"Kazanç Seviyeleri" : Mobil girişimcilik ağı kapsamında uygulama satın alarak sisteme giriş yapan her bir temsilcinin kazanç oranlarını belirtilen ve 10 farklı kazanç oranı sunan her bir seviye,

"Hoş geldin Bonusu" : Mobil girişimcilik ağı kapsamında uygulama satın alarak sisteme giriş yapan her bir temsilcinin sahip olduğu kazanç seviyeleri için ayrı ayrı belirlenen ve her bir seviyeye ulaşıldığında tek seferlik sistemde kullanıcıya tanımlanan extra bonus ücretler,

"Deneme Süresi”  : İş bu sözleşmenin imzalanması ile başlayan ilk 2 aylık süreci ifade etmektedir.

KONU :

Mbosoft’un sahip olduğu uygulamaların, SATIŞ TEMSİLCİSİ tarafından MBOSOFT'dan işbu sözleşme yetkisi ile Türkiye genelindeki bireysel yada kurumsal müşterilere Mbosoft’un uygulamalarının tanıtılması/satılması hakkında satış pazarlama temsilcilik sözleşmesidir.

TEMEL HÜKÜMLER    :

A.    Bu Sözleşme Satış Temsilcisine, acentalık, komisyonculuk, tellallık, simsarlık, vekillik, ortaklık ve Uygulamayı üretmek veya ürettirmek hakkı vermez. Bu Sözleşme'deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin acentası, hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

B.    SATIŞ TEMSİLCİSİ bu sözleşme'yi tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devredemez, bu Sözleşme'nin hükümlerinin uygulanması için üçüncü kişilerle ortaklıklar kuramaz.

C.    Bu Sözleşme, Satış Temsilcisine, Uygulamanın veya Mbosoft’un pazarladığı diğer Uygulamaların tanıtımına ve satışa arz edilmesi hususunda, T.C. sınırları içinde herhangi bir bölgede, ilde, ilçede veya mahalde tekel hakkı veya münhasır yetki vermez, adem-i rekabet ve satış/gelir garantisi sağlamaz. Buna karşılık SATIŞ TEMSİLCİSİ, satışlarında MBOSOFT tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde serbest olmakla birlikte, satışlarını ülke içinde yoğunlaştırmak konusunda her türlü çabayı gösterecektir. MBOSOFT, Satış Temsilcisinin satış yapacağı bölgeleri her zaman kısıtlayabilir.

D.    MBOSOFT, dilediği bölge, il, ilçe veya mahalde başka/yeni Satış Temsilcileri, bayilikler, acentalıklar, komisyonculuklar, kendi veya üçüncü kişiler adına münferiden veya ortaklık kurmak suretiyle Uygulamaları doğrudan veya dolaylı olarak pazarlamak, dağıtmak, satmak veya sattırmak hakkına sahiptir. MBOSOFT bu Sözleşme'den doğan haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir, bu Sözleşme ile ilgili olarak üçüncü kişilerle ortaklıklar kurabilir, satış temsilcileri ile çalışabilir.

E.    İŞE BAŞLAMA TARİHİ: İş bu sözleşmenin imzalanması ile başlayan süreci ifade eder.

F.    DENEME SÜRESİ: İş bu sözleşmenin imzalanması ile başlayan ilk 2 aylık süreci ifade eder.

G.    ÜCRET: SATIŞ TEMSİLCİSİ’nin ücretinin tamamı komisyon olarak, uygulama satışlarından elde edilecek net tutarın % 10 oranında ödenecektir. Satış Temsilcisinin elde ettiği gelirin tamamı banka hesabına yatırılır. Kural olarak Satış Temsilcisinin hakettiği ücretinin ödeme tarihi, her ayın ilk iş günüdür. Mücbir bir sebep olmadıkça, ücretler ödeme gününden itibaren en geç 15 gün içinde ödenir.

H.     EXTRA VE BONUSLAR: Mbosoft, Satış Temsilcisinin gayret ve azmini ödüllendirmek ve motive etmek amacıyla bazı extra ödemeler ve bonuslar sunabilir. Bu extra ödemeler ve bonuslar Mbosoft’un insiyatifinde olup süreklilik arz etmeyebilir, değiştirilebilir, oranlar arttırılabilir yada düşürülebilir. Bu oranların değişmesinden meydana gelebilecek ücret veya ödeme tutarlarındaki değişikliklerde Satış Temsilcisi zarara uğradığını yada diğer nedenlerden dolayı hak iddia edemez.

- Başlangıç için satış temsilcisine her bir uygulama satışından elde edilecek net gelirden (KDV, Stopaj, Gelir vergisi vb. düştürkten sonra) verilecek komisyon oranı seviye 1 için % 5’dir. Satış Temsilcisinin başarı, tavsiye oranı ve satış performansına göre de bu yüzdelik komisyon belli oranlarda artacaktır.

           MADDE 1 : GENEL HÜKÜM

           SATIŞ TEMSİLCİSİ, bu Sözleşme'de yazılı şartlar ve Mbosoft’un zaman zaman yazılı olarak bildireceği mevzuata uygun uygulama esasları              ve talimatları çerçevesinde, MBOSOFT'ça belirtilen uygulamaları müşterilerine ve/veya MBOSOFT'ça onaylanmış alt (tali) bayilerine                        satmayı ve Mbosoft’un Satış Temsilciliğini (satış, stoklama, depolama, dağıtım) yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

          MBOSOFT de bu Sözleşme'de yazılı şartlarda uygulamalarının Satış Temsilcisi tarafından tanıtılmasını ve satılmasını kabul etmiştir.

          MADDE 2: UYGULAMANIN SATIŞ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN MBOSOFT'DAN ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

2.1.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT tarafından nitelikleri belirlenen uygulamalardan birini satın alarak Mobil Girişimcilik ağına dahil olabilir. Bu ağa dahil oma konusunda satış temsilcilerinin herhangi bir zorunluluğu yoktur.

2.0.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT tarafından belirlenen Uygulama niteliklerini dikkate alarak günlük/haftalık olarak MBOSOFT'a sipariş etmek, MBOSOFT’da Satış Temsilcisinin siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde olmak kaydı ile uygun göreceği adet/kategori/tür/tutarda uygulama sağlamak/satmak hakkını haizdir.

2.2.   MBOSOFT, Satış Temsilcisinin satışlarını ve Müşteri ihtiyaçlarını gözeterek, her ay/yıl (veya belirleyeceği dönemlerin) başında, SATIŞ TEMSİLCİSİ tarafından alınması gereken asgari Uygulama toplam adet/kategori/tür ve tutarlarını belirler. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un bildireceği asgari adet/kategori/tür ve tutardaki Uygulamalar'ı, belirlenecek dönemlerde, satmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

2.3.   SATIŞ TEMSİLCİSİ Uygulamanın siparişlerini verirken, tüm Uygulama stoklarını adet/kategori/tür/uygulama tasarım zamanı itibariyle göz önünde bulundurarak her zaman yeterli düzeyde tutmak, her zaman Müşterilerin ihtiyaçlarını zamanında karşılayacak yeterli Uygulamayı satışa hazır bulundurmak ve MBOSOFT'ça belirlenen aylık-yıllık satış hedeflerine ulaşılması gereklerini gözönünde tutmakla yükümlüdür. SATIŞ TEMSİLCİSİ, sipariş ettiği Uygulamanın tüm yazılımını MBOSOFT'dan almak zorundadır.

2.4.   MBOSOFT, kendi üretim imkanları çerçevesinde, Satış Temsilcisinin siparişlerini karşılamak için çaba gösterecektir. Ancak, savaş, iç karışıklık, ulaşım şartlarının elverişli olmaması, yolların kapanması, ithalattaki gecikme veya kesilmeler, trafiğin kesilmesi ve/veya aksaması, nakliye aracının kaza ve/veya arıza yapması, grev, lokavt, resmi makamların talimat veya sınırlamaları, üretimde meydana gelen aksamalar, hammadde veya malzemelerin temin edilememesi, Uygulama stoklarının kalmaması, MBOSOFT yazılım tarafındaki teknik nedenlerden dolayı uygulama yazılımlarında meydana gelecek aksamalar ve bunlara benzer olağan ve/veya olağanüstü nedenler ile her türlü ekonomik sebeplerden dolayı, MBOSOFT, siparişleri karşılayamaz ise, SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT'a karşı herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı, bunlardan ötürü herhangi bir sorumluluk yüklememeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu çerçevede, MBOSOFT, Satış Temsilcisinin sipariş verdiği Uygulamanın, genel olarak, kararlaştırılan teslim zamanlarında müşteriye teslim edilmemesinden, sipariş sonrasında Uygulamanın tasarım ve teknik özelliklerinin değiştirilmesinden veya bir kısım özelliklerinin iptal edilmesinden sorumlu değildir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamanın zamanında teslim edilmediğini veya tasarım ya da teknik özelliklerinin değiştirildiğini ileri sürerek sipariş verdiği Uygulamayı satmaktan ve/veya tesellümden imtina edemez.

2.5.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamanın, Mbosoft’un bildireceği şekilde ve zamanda müşteriye teslim edileceğini bildirmek durumundadır. Mbosoft yukarıda belirtilen mücbir sebepler dışında uygulamayı belirtilen tarih ve zamanda teslim etmeye çalışacaktır.

2.6.   Mbosoft öncelikli olarak Apple’ın IOS işletim sistemine yönelik Mobil Uygulama geliştirmekte ve bu yazılımların satışını yapmaktadır. Yapılan mobil uygulamalar yalnızca Apple işletim sistemlerine sahip Iphone, Ipad, Imac, Mac, Apple Watch, Apple TV gibi Apple ürünlerinde ve platformlarında çalışmaktadır. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamaların bu platformlar dışında çalışmayacağını ve satışının yapılmaması gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, bu uygulamaların kişi yada kurumlara tanıtımının yapılmasından sorumlu olduğu için bu uygulamaların çalıştığı ve müşterilerine örnek referans uygulamalar gösterebileceği IPhone, IPad vb. cihazlara sahip olmalıdır. Bu cihazlara sahip olması bir zorunluluk olmadığı gibi SATIŞ TEMSİLCİSİ’nin satış ve pazarlama performansına doğrudan etki edeceği için sahip olması önerilmekte ve beklenmektedir. SATIŞ TEMSİLCİSİ’nin bu cihazlara sahip olması hususunda Mbosoft’un herhangi bir sorumluluğu ve maddi katkısı bulunmayacağını Satış Temsilcisi kabul edip, onaylamaktadır.

2.7.   MBOSOFT her bir Uygulamanın Satış Temsilcisine satış fiyatını tek taraflı olarak saptamak ve dilediği zaman değiştirmek hakkını haizdir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un belirleyeceği satış fiyatlarına itiraz edemez, sipariş ettiği Uygulamayı satmaktan imtina edemez.

2.8.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, satışı yapılacak uygulamaların müşteri tarafından ödenmesinde hiçbir şekilde elden ödeme alarak aracılık etmez. Ödemeler müşteriye yapılacak sözleşme ile fatura karşılığında direk MBOSOFT’un vereceği banka hesaplarına yada online olarak kredi kartı ile ödenir. Satış Temsilcisi, MBOSOFT'tan alacağı Uygulamaların toplam bedelini elden alıyorsa da en geç sekiz (3) iş günü içinde MBOSOFT'a ödeyecektir. MBOSOFT Sözleşme konusu Uygulamalar için, bu vadeyi dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirmek, azaltmak veya arttırmak hakkını haizdir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT tarafından belirlenen ödeme vadelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Satış Temsilcisinin ödemelerde gecikmesi halinde, MBOSOFT'ça belirlenen oranda (o tarihteki LIBOR gecelik faiz oranından az olmamak kaydı ile) gecikme faizi tahakkuk ettirilir. MBOSOFT, zaman zaman Satış Temsilcisie bildireceği uygulama esaslarıyla gecikme faizinin oranını, günün şartlarına göre, tek taraflı olarak azaltmak veya arttırmak hakkını haizdir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, tahakkuk edecek gecikme faizini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sözkonusu gecikme faizi, ödeme araçlarına (bono, senet, çek gibi) ve cari hesaba da uygulanır. Mbosoft’un Sözleşme'yi feshetmek, teminata rücu etmek, doğmuş, doğacak zararlarını tazmin ettirmek ve Sözleşme ve kanundan doğan haklarını ayrıca kullanmak hakkı saklıdır.

          MADDE 3: UYGULAMANIN SATIŞ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN MÜŞTERİLERİNE SATILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

3.1.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mobil Girişimcilik ağına dahil olarak, uygulamaların özellikleri ve işlevleri gibi gerekli tüm bilgiler hakkında her zaman bilgi sahibi olacak, her zaman hazır bulunduracak ve her müşteriye satış noktasında en verimli şekilde hizmet verecektir. MBOSOFT, her takvim yılı başında, o yılda öngördüğü satış hedeflerini tesbit eder ve bunları yıllık, aylık veya haftalık dönemler halinde Satış Temsilcisine bildirir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, sözkonusu satış hedeflerine ulaşmayı ve bu amaçla gereken her türlü çabayı göstermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. MBOSOFT da, Satış Temsilcisinin satış hedeflerine ulaşması için gereken Uygulamaları sağlamayı kabul etmiştir. Satış Temsilcisinin belirlenen satış hedeflerine ulaşamaması, akde aykırılık teşkil eder.

3.2.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Müşterilerine yaptığı Uygulama satışlarının her türlü tahsilat ve benzeri risklerini ve sattığı Uygulamaların bedellerinin Müşterileri tarafından ödenmemesi halinde, bunlara ilişkin her türlü dava ve kanuni takibi kendisi üstlenmeyi kabul etmiş olup, bunlara ilişkin her türlü zarar, ziyan ve masraflar Satış Temsilcisine aittir ve bu veya benzeri sebeplerle SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT'a karşı ödemelerini geciktiremez veya ödeme yapmaktan imtina edemez.

3.3.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, ülke genelinde alt (tali) bayilik tesis etmek istediği taktirde, Mbosoft’un bayilere ilişkin çalışma usul ve esaslarına, alt-yapı ve örgütlenme koşullarına uygun kişilerle çalışacak, bunları kendi referans adresiyle siteye üye olmasını sağlayacak, adreslerini, işleten ve maliklerinin tam isim, ünvan ve adreslerini MBOSOFT'a yazılı olarak bildirecektir. MBOSOFT, Satış Temsilcisinin önerdiği alt-bayi ile çalışılması konusunda izin verebilir. SATIŞ TEMSİLCİSİ tarafından bu şekilde alt-bayilik tesis edilmesi halinde, SATIŞ TEMSİLCİSİ, sözkonusu alt-bayinin bu Sözleşme hüküm ve şartlarına aynen uymasını temin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve garanti etmiştir. MBOSOFT, bu şekilde tesis edilmiş alt (tali) bayilikleri haklı gerekçelerle iptal etmek yetkisini haizdir.

3.4.   SATIŞ TEMSİLCİSİ olmak amacıyla Mobil Girişimcilik Ağı kapsamında sisteme giriş yapan ve bu girişimcilik ağı ile sisteme dahil olarak tavsiye ile kazanç sağlamak isteyen katılımcılar iş bu sözleşmenin yanında sitede ilan edilen kazanç, üyelik ve diğer koşullara uymak zorundadır. Katılımcının kazanç tablosunda belirtilen oranları kazanabilmesi, giriş bonuslarından, kariyer ve üyelik planlarından ve diğer haklardan yararlanabilmesi için sitede belirtilen uygulama paketlerinden herhangi bir indirim, promosyon vb. olmadan site satış fiyatı üzerinden sisteme giriş yapmış olmaları ve uygulama satın almaları gerekmektedir. İndirimlerden ve promosyonlu fiyatlardan uygulama paketleri alarak sisteme giriş yapmış olan kullanıcılar giriş bonuslarından, kariyer ve üyelik planlarından ve diğer haklardan yararlanamazlar.

3.5.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamaları Mbosoft’un ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı taahhüt etmiştir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamaların vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya MBOSOFT adına, Müşterilerine veya tüketicilere ilave hiç bir garanti veremez. Aksi takdirde, her türlü sorumluluk Satış Temsilcisine ait olup, Mbosoft’un bu nedenden uğrayacağı zararlar için Satış Temsilcisine rücu hakkı saklıdır.

3.6.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamaların satış, dağıtım, pazarlama ve servis hizmetleri faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için yeterli adet ve nitelikte araç, personel, eleman ve işçiyi, kendi nam ve hesabına görevlendirecek, bunların sayıları, nitelikleri-standartları, eğitimi ve giyimleri konusunda Mbosoft’un talimat, öneri ve isteklerine uyacaktır. Araçlara ilişkin her türlü sorumluluk Satış Temsilcisine ait olup, SATIŞ TEMSİLCİSİ, giderleri kendisine ait olmak üzere, araçların her türlü bakım ve onarımını zamanında yerine getirmeyi ve eskiyen araçları değiştirmeyi kabul etmiştir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, elemanları ve yardımcı şahıslarına karşı ve bunların işlem ve eylemlerinden ötürü Müşterilere ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, bu hususta MBOSOFT'a herhangi bir sorumluluk tevcih edilemez.

3.7.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Müşterileri ve alt bayilerine yaptığı Uygulama satışlarını ve stok durumunu içeren günlük/haftalık/aylık raporları, her Müşteri bazında hazırlayacağı ve yapılan günlük/haftalık/aylık satış tutarlarını içeren bir liste ile birlikte her gün/hafta/ay sonunda MBOSOFT'a tevdi edecektir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, ayrıca, MBOSOFT tarafından talep edilebilecek her türlü bilgiyi, eksiksiz olarak ve MBOSOFT'ça belirlenecek forma uygun olarak, istenilen zamanda MBOSOFT'a tevdi edecektir.

3.8.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, muhasebe defter ve kayıtlarının muntazam ve usulüne uygun tutulmasını, Müşteri bilgilerinin-verilerinin bilgisayar sistemine düzenli olarak kaydedilmesini ve yönetimini, Müşteri eğilimlerine (Uygulama satın alma dönemleri ve tutarları vb.) ilişkin bilgilerin tutulmasını ve MBOSOFT'ça talep edilen formdaki dönemsel raporların tanzimini temin edecektir. Sözkonusu bilgi ve raporlar, doğrudan Mbosoft’a düzenli olarak aktarılacak ve Mbosoft’a bağlı olarak, sürekli işbirliği içinde çalışılacaktır.

3.9.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, işyerlerini ve araçlarını her zaman temiz ve tertipli tutmayı, Mbosoft’un kendisine verdiği Uygulamaları gerekli kurallara uygun olarak korumayı Mbosoft’un talimat, talep ve önerilerine uygun depolama ve dağıtım yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, denetlemek üzere MBOSOFT elemanlarının veya görevlendireceği kişilerin diledikleri zamanda SATIŞ TEMSİLCİSİ’ni denetlemelerine, stok kontrolü yapmalarına, ülke sınırları dahilinde pazar çalışması yapmalarına yardımcı olacaktır.

3.10. SATIŞ TEMSİLCİSİ, kendi iş yerlerine, depolarına ve araçlarına ilişkin her türlü kanuni ve sıhhi mükellefiyetlerin yerine getirilmesinden bizzat sorumludur ve bu hususta MBOSOFT hiç bir şekilde sorumlu değildir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından MBOSOFT'a karşı bu sebeple ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü Mbosoft’un maruz kalabileceği kayıp ve zararların tamamını, Mbosoft’un ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

3.11. SATIŞ TEMSİLCİSİ, müşterilerin borçlarını ödememelerinden veya diğer yükümlülüklerini ifa etmemelerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte kendi müşteri çevresiyle işlem yapıyorsa, müşterilerinin borçlarını ifa etmemesi durumunda, Mbosoft’un yapılmış olan her işlemde uğrayacağı zararın dörtte birini geçmemek üzere karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.12.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, işlem yapmaya yetkili kılındığı konularda yetkisi, bu işlerin icrası için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri kapsar. Özel olarak belirtilmedikçe ve yazılı yetki verilmedikçe müşterilerinden tahsilat yapamaz. Ödeme günlerini değiştiremez.

3.13.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata uymak ve Uygulamalara ilişkin olarak Müşterilerinden gelebilecek şikayetleri derhal MBOSOFT'a bildirmekle yükümlüdür. SATIŞ TEMSİLCİSİ, bu hususta, Mbosoft’un zaman zaman belirleyeceği uygulama esaslarına uygun hareket edecektir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Müşteriler, tüketiciler ve/veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından Mbosoft’un kusuru (üretim hatası) olmaksızın MBOSOFT'a karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü Mbosoft’un maruz kalabileceği kayıp ve zararların tamamını, Mbosoft’un ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

3.14.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, yapılan uygulamaların –aksi belirtilip anlaşılmadıkça- açık kaynak kodlu olarak teslim edilmeyeceğini müşteriye yada satış yaptığı kişiye bildirmek zorundadır. Projeyi açık kaynak kodlu olarak teslim almak isteyen kişi ve kurumlarla satış öncesinde bunun üzerinde konuşuup mutabık kalınmalıdır. Uygulamayı açık kaynak kodlu olarak alıp kendi hesaplarında yayınlamak isteyen katılımcılar Mbosoft tarafından belirlenecek extra ücretleri ödemeleri bu şekilde teslim alabilirler. Bu istisnalar dışında mobil girişimcilik kapsamında uygun koşullarda verilen uygulamalar Mbosoft’un belirleyeceği hesaplarda yayına sokularak açık kaynak kodlu olarak teslim edilmez. Bu uygulamaların yıllık market üyelik ve güncelleme ücretleri katılımcıya yansıtılacaktır.

3.15.   Mobil girişimcilik ağı kapsamında sisteme giriş yapan ve bu girişimcilik ağı ile sisteme dahil olarak tavsiye ile kazanç sağlamak isteyen katılımcılara uygulanacak tavsiye kazanç oranları ve her bir seviyeye ulaştıklarında verilecek bonus ücretleri şu şekildedir:

MADDE 4: TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ VE UYGULAMANIN DENETLENMESİ

4.1.   Uygulamanın tanıtımı, reklamları ve satış geliştirme faaliyetleri MBOSOFT tarafından belirlenecek şartlarda yapılır. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un yazılı izni olmadıkça Uygulama ile ilgili olarak, yazılı veya sözlü hiç bir tanıtım ve reklam faaliyetinde bulunamaz, kendi adına veya üçüncü kişiler adına reklam, ilan, afiş yayınlayamaz, dağıtamaz, asamaz. Mbosoft’un talebi doğrultusunda, SATIŞ TEMSİLCİSİ, depo ve araçlarının üstüne MBOSOFT tarafından belirlenecek tanıtım işaretlerini koymayı, değiştirmeyi ve kaldırmayı kabul etmiştir.

4.2.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamalari MBOSOFT'ça belirlenmiş şekilde satmakla yükümlüdür. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un yazılı iznini almaksızın Uygulama için Mbosoft’un unvanını, işletme adını, Marka, logo ve sair tanıtım işaretlerini içeren poşet, kağıt ve sair ambalaj malzemesi bastıramaz ve kullanamaz. Mbosoft’un izni ile üretilecek ve kullanılacak bu tür malzemeler Mbosoft’un bildireceği esaslar çerçecesinde her türlü gideri Satış Temsilcisine ait olmak üzere imal edilir ve/veya ettirilir. Bu hüküm, Satış Temsilcisinin işyerleri,araçları, depoları içinde ve/veya dışında yer alacak her türlü tanıtım levha ve panoları için de aynen geçerlidir.

4.3.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un talebi halinde, işyerlerinde her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, MBOSOFT'ça bildirilecek donanım ve yazılım standartlarına uygun bilgi işlem sistemini bulundurmakla ve istendiğinde yenilemekle yükümlüdür.

4.4.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, pazarlama ve sair konularda MBOSOFT’ca ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi temin etmeyi ve MBOSOFT ile işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4.5.   MBOSOFT bu Sözleşme'nin uygulanmasını denetlemek hakkını haizdir. Bu çerçevede, MBOSOFT, Satış Temsilcisinin ticari defterlerini ve müstenidatı belgelerini, satış koşullarını ve uygulamalarını, tüm personel ve satış-dağıtım-servis elemanlarını, satış geliştirme ve ilgili faaliyetlerini, Müşteri ve alt bayi ilişkilerini, işyerlerini ve dekorasyonunu, Uygulamaların teşhir-satış tarzını, depolarını, stoklarını, araçlarını, faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, kendi taktirine göre, hatalı gördüklerinin değiştirilmesini talep etmek hakkını her zaman haizdir. Sözkonusu denetim ve incelemeler sırasında, SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT yetkililerine her bakımdan yardımcı olmayı, gerekli izahatları yapmayı ve işbirliği içinde hareket etmeyi kabul etmiştir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, sözkonusu denetimler sırasında tespit edilerek kendisine bildirilecek hata ve eksiklikleri, derhal gidermekle yükümlüdür.

          MADDE 5:  UYGULAMAYIN VE MARKASI'NIN KORUNMASI - HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

5.1.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un yazılı iznini almaksızın, Uygulamanın Markaları ve sair MBOSOFT tanıtım işaretlerini hiç bir şekilde kullanamaz. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamayı ve Uygulamanın ve Mbosoft’un Marka ve sair tanıtım işaretlerini, üçüncü kişilere kullandıramaz, taklit edemez, aynı veya benzerlerini üretemez/ürettiremez. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un unvanı veya logosunu kendi antetli kağıtlarında veya duyurularında kullanamaz.

5.2.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Markaların şöhretini ve Mbosoft’un ticari itibarını koruyup güçlendirecek tarzda hareket etmek ve Mbosoft’un Markalarına ve ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlardan ve ticari ahlaka uygun olmayan faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür.

5.3.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, üçüncü kişilerin Uygulamayı ve/veya Markaları ya da Mbosoft’un diğer marka ve sair tanıtım işaretlerini taklit ettiklerini veya diğer bir surette tecavüzde bulunduklarını ya da haksız olarak kullandıklarını öğrendiği takdirde, durumu derhal MBOSOFT'a bildirmek, Mbosoft’un bu konuda vereceği talimata göre hareket etmek ve markaya tecavüzün/haksız rekabetin önlenmesi için gerekli her türlü işbirliği-yardımı yapmakla yükümlüdür.

          MADDE 6:  SATIŞ TEMSİLCİSİNİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

6.1.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT'dan aldığı Uygulamayı, her türlü primi ve giderler kendisine ait olmak üzere, bütün sigorta risklerini (yangın, patlama, hırsızlık, su baskını ve kârdan zararlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) kapsar şekilde derhal sigorta ettirmeyi, süresi biten sigorta poliçelerini yenilemeyi ve sigorta poliçelerinin örneklerini MBOSOFT'e tevdi ederek, bunları talebi halinde, Mbosoft’un daini mürtehin olduğunu ifade eden zeyilname ile MBOSOFT'a ciro ve devretmeği kabul etmiştir. Söz konusu sigortanın Mbosoft’un onaylayacağı muteber bir sigorta kuruluşuna yaptırılması esastır.

6.2.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamalara sattığı bütün Müşterilerin adreslerini, işleten ve/veya maliklerinin tam isim, unvan ve adreslerini, Uygulama satış-hesap tutarlarını, sair bilgi-verileri ve bunlardaki değişiklikleri, MBOSOFT'a derhal yazılı olarak bildirecek ve Sözleşme'nin sona ermesi halinde bunları tamamen MBOSOFT'a tevdi edecektir. Müşterilerin sözkonusu isim, unvan, adres, hesap bilgileri ve sair bilgiler ile MBOSOFT ve/veya SATIŞ TEMSİLCİSİ sisteminde yeralan veriler (database-veri tabanı) MBOSOFT'a ait olup, sözkonusu bilgileri, SATIŞ TEMSİLCİSİ, doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir şekilde, üçüncü kişilere açıklamamayı, vermemeyi ve sair surette kullanmalarına izin vermemeyi ve bu Sözleşme'nin ifası haricinde kullanmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

SATIŞ TEMSİLCİSİ, bu Sözleşme'nin uygulanması nedeni ile öğrenebileceği MBOSOFT'a ait teknik, idari ve ticari bilgi-sırları saklamak, hiç bir şekil ve surette üçüncü kişilere açıklamamak ve bu sır saklama yükümlülüğüne istihdam ettiği kişilerin, yardımcı kişilerinin ve kendisi ile ilgili kişilerin de uymasını temin etmekle yükümlüdür. Satış Temsilcisinin bu yükümlülüğü Sözleşme'nin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde de her hangi bir süre ile sınırlı olmaksızın aynen devam eder.

6.3.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Sözleşme'nin yürürlüğü süresince ve Rekabetin Korunmasına dair mevzuatın cevaz verdiği süre boyunca doğrudan veya dolaylı olarak (bağlı şirketleri, yan kuruluşları, akrabaları, ilişkili kişiler kanalı ile ve sair surette) başka kişi ve kuruluşların MBOSOFT uygulamaları ile rekabet halindeki Uygulamalarını satışa arz edemez, tanıtamaz, teşhir edemez, pazarlayamaz, bunları imal edemez/ettiremez, benzer Uygulamalari üreten, satan veya pazarlayan üçüncü kişi ve kuruluşların Satış Temsilcisi, bayii, acentası, ortağı, vekili, komisyoncusu olarak veya başka sair sıfatla hareket edemez veya bunlara benzer her hangi bir teşebbüste bulunamaz. Bu yükümlülük, Rekabetin Korunmasına dair mevzuat şartları çerçevesinde, bu Sözleşme’nin herhangi bir nedenden sona ermesi halinde de, sona erme tarihini takip eden bir (1) yıl süreyle devam eder.

SATIŞ TEMSİLCİSİ yukarıda 6.2. ve 6.3. Maddelerde yazılı hükümlere aykırı davranışından ötürü Mbosoft’un uğrayacağı her türlü maddi-manevi, müsbet-menfi zarar, ziyan ve kaybını, ilk talebinde MBOSOFTa tazmin etmeyi ve ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

6.4.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, bu Sözleşme'nin akdedilmesinden sonra ortaklık yapısında ve imza yetkililerinde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, derhal MBOSOFT'a bildirmek ve yeni imza sirkülerini MBOSOFT'a vermekle yükümlüdür. Bu tür değişikliğin ilan edilmiş olması Satış Temsilcisinin sözkonusu bildirim ve tevdi yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamına gelmez.

6.5.   MBOSOFT, aynı/benzer hal-koşullardaki Satış Temsilcisiler için Uygulamayın teslim usulünde, fiyatında ve ödeme koşullarında yapacağı her türlü değişiklikleri (siparişi öncesinde ve sonrasında) Satış Temsilcisine kısmen veya tamamen yansıtabilir, genel olarak, yukarıdaki maddelerde yazılı koşullarda yapacağı değişiklikleri, zaman zaman Satış Temsilcisine bildireceği uygulama esasları ile bildirebilir. Bu uygulama esasları Rekabetin korunmasına dair mevzuata uygun olacaktır. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un uygulama esasları bildirimlerine aynen riayet etmeyi ve bunlardan her hangi birine riayet etmemesinin Sözleşme'ye açık aykırılık oluşturacağını şimdiden kabul etmiştir.

          MADDE 7:  SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

7.1.   Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren bir (1) yıl için geçerlidir. Ancak aşağıdaki hükümler uyarınca sona ermediği ve taraflardan herhangi biri, Sözleşme süresinin sona ermesinden en az üç (3) ay önce, diğer tarafa yazılı ihbarda bulunarak Sözleşme'yi sona erdirdiğini bildirmediği takdirde, Sözleşme'nin süresi kendiliğinden bir (1) yıl için uzayacaktır. Bu hüküm müteakip birer yıllık dönemlerde de aynen geçerli olarak uygulanır, ancak üçüncü yıldan sonra Sözleşme’nin yenilenmesi için tarafların yazılı mutabakatı gerekir.

7.2.   Bu Sözleşme, yukarıda 7.1.Maddede yazılı süre içerisinde (uzayan süreler dahil) Mbosoft’un yazılı ihbarı üzerine, yazılı ihbarın Satış Temsilcisine gönderildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün sonunda kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin bu nedenden sona erdirilmesi halinde, SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT'tan herhangi bir zararının veya kaybının tazmin edilmesini talep edemez.

7.3.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, bu Sözleşme'yi, yukarıda 7.1.Maddede yazılı sürenin sonunda veya süresi uzamışsa, uzayan süre sonunda hüküm ifade etmek üzere, en az 90 (doksan) gün öncesinden MBOSOFT'a göndereceği yazılı ihbarı ile sona erdirebilir.

7.4.   Satış Temsilcisinin bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması veya aykırı davranması ya da Sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerinden her hangi birisini yerine getirmemesi halinde, MBOSOFT bu Sözleşme'yi yukarıda 7.2. Maddede yazılı ihbar öneline uymaksızın derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu takdirde MBOSOFT, Sözleşme'ye uyulmamasından veya ihlal edilmesinden ve/veya bu nedenle feshinden ötürü doğmuş, doğacak her türlü maddi-manevi, müsbet-menfi zarar, ziyan ve kayıplarını Satış Temsilcisine tazmin ettirmek hakkını haizdir.

7.5.   Aşağıda yazılı hallerden her hangi birinin gerçekleşmesi halinde, MBOSOFT bu Sözleşme'yi yukarıda 7.2. maddede yazılı ihbar öneline uymaksızın derhal feshedebilir:

(a)   Mbosoft, Satış Temsilcisinin Sözleşme'nin imza tarihindeki kurumsal kimliğinde önemli bir oranda değişiklik meydana gelmesi veya şirketin kapanması,

(b)   Satış Temsilcisinin işyerinde bir ayı aşan süre ile grev veya lokavt uygulanması veya ticari faaliyetlerinin önemli ölçüde durması veya kısıtlanması.

Mbosoft’un Sözleşme'nin bu nedenlerden sona ermesinden ötürü doğmuş, doğacak zararlarını Satış Temsilcisine tazmin ettirmek hakkı saklıdır.

7.6.   Bu Sözleşme aşağıda yazılı nedenlerden her hangi birinin gerçekleşmesi halinde kendiliğinden sona erer (münfesih addolunur):

(a)   Satış Temsilcisinin iflasının talep edilmesi, konkordato mehli alması, iflas veya konkordato ilan etmesi, terk-i ticaret, aktiflerini devretmesi ya da borçlarını ödemede acze düşmesi,

(b)   Gerçek kişi Satış Temsilcisinin vefat etmesi veya fiilen işlerini devam ettiremeyecek hale gelmesi,

(c)   Tüzel kişi Satış Temsilcisinin fesholması, infisah etmesi,

Mbosoft’un Sözleşme'nin bu nedenlerden (b bendi hariç) sona ermesinden ötürü doğmuş, doğacak zararlarını Satış Temsilcisine tazmin ettirmek hakkı saklıdır.

MADDE 8:  SÖZLEŞME'NİN SONA ERMESİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

          Sözleşme'nin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde aşağıda yazılı hükümler uygulanır:

8.1.   Üçüncü kişilere duyuruda bulunulması gereken hallerde duyurunun metni MBOSOFT tarafından kararlaştırılır.

8.2.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, yed'inde veya kontrolü altında bulunan Uygulamalar'ın bir listesini derhal MBOSOFT'a verecektir. MBOSOFT, sözkonusu listede yazılı Uygulamalar'ın, kısmen veya tamamen, mutabık kalınacak fiyattan (SATIŞ TEMSİLCİSİ'ce ödenmiş olması kaydı ile MBOSOFT'tan ilgili alış fiyatlarından fazla olmamak kaydı ile) satın alınmasına veya yazılı olarak göstereceği kişiye satılmasına ya da SATIŞ TEMSİLCİSİ tarafından satılmasına karar verebilir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un bu konudaki kararına uymayı kabul etmiştir.

8.3.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Uygulamaya ve/veya MBOSOFT'a ait olan ya da Uygulamaya ve/veya MBOSOFTa özgü olan her türlü Marka ve diğer tanıtım işaretlerini, resimlerini, levhalarını, logolarını ve dekorasyonu derhal kaldırmayı ve bunları kısmen veya tamamen hiçbir şekilde kullanmamayı taahhüt ile bu taahhüdüne uymamasından ötürü Mbosoft’un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ilk talebinde tazmin etmeyi kabul etmiştir.

8.4.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT'tan, (mevcut veya ilerideki) Müşteri kazandırıcı işlemlerinden ötürü ve/veya başkaca herhangi bir nedenden dolayı tazminat, ücret veya sair nam altında, müşteri-pazar portföy tazminatı da dahil olmak üzere, hiçbir bedel talep edemez. SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT veya Satış Temsilcisileri/bayileri aleyhinde, Müşteriler nezdinde menfi yönde etkileyecek işlem ve eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür. Bu hüküm Sözleşme süresince de geçerlidir.

8.5.   Bu Sözleşme'nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, tarafların önceki hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi, bu Sözleşme'nin devamlılık arz eden hükümlerini de (örn. Madde 6.2, 6.3 ve 9.5) etkilemeyecektir.

          MADDE 9:  DİĞER HÜKÜMLER

9.1.   Mbosoft’un bu Sözleşme'den doğan herhangi bir hakkını kısmen veya tamamen kullanmaması, sözkonusu hakkını kullanmaktan açık veya örtülü, geçici veya sürekli olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz. SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT için düzenleyeceği herhangi bir belgenin (irsaliye, fatura ve benzerleri dahil) ihtirazi kayıtsız teslim alınmış ve/veya MBOSOFT kayıtlarına geçirilmiş ve/veya sözkonusu belgeler ya da her hangi bir faaliyeti ile ilgili olarak bir ihbar veya itirazda bulunulmamış yahut her hangi bir ödeme yapılmış olmasının,keza fiili uygulamanın Sözleşme'de öngörülenden farklı gerçekleşmesinin sözkonusu belge ve faaliyetlerin Sözleşme'ye uygun olduğu veya herhangi bir borç/edim/taahhüdün Sözleşme'ye uygun olarak ifa edildiği yada Sözleşme'de düzenlenen her hangi bir uygulama esasından zımnen vazgeçildiği yahut MBOSOFT tarafından kesin olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceğini beyan etmiştir. Mbosoft’un uygulama ve kurduğu sistemin esaslarına ilişkin herhangi bir bildirimi, Mbosoft’un Sözleşme ve kanundan doğan herhangi bir hakkını kısmen/tamamen kısıtlamaz ve ortadan kaldırmaz.

9.2.   SATIŞ TEMSİLCİSİ, Mbosoft’un bu Sözleşme'den doğan herhangi bir hak veya alacağını (tazminatlar dahil) Sözleşme'ye göre muaccel hale geldiği anda, ayrıca herhangi bir ihbar/ihtarda bulunulması ve yargı kararı istihsali gerekmeksizin Satış Temsilcisinin herhangi bir alacağına derhal takas-mahsup ve/veya teminatlarını nakde tahvil suretiyle tahsil haklarını ve ayrıca rehin-hapis haklarını haiz olduğunu kabul etmiştir.

9.3.   Bildirimler

         Taraflar bu Sözleşme'de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul etmişlerdir.

9.4.   Delil Anlaşması

         Bu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek hesap uyuşmazlıklarının çözümünde Mbosoft’un ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları (bilgisayar kayıtları dahil) kesin delil niteliğindedir (H.U.M.K. 287).

9.5.   Yetkili Mahkemeler

         Taraflar arasında bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Bununla beraber, MBOSOFT, kanunen yetkili diğer bir mahkeme ve mercilere başvurmak hakkını haizdir. SATIŞ TEMSİLCİSİ, MBOSOFT'ça teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı talep edebileceğini ve/veya mahkemece talebin uygun bulunduğu hallerde sözkonusu kararların teminat gösterilmeksizin infazını kabul etmiştir.

9.6.   Mali Yükümlülükler

         Bu Sözleşme ile ilgili her türlü harç, resim, vergi, damga vergisi, noter masrafları ve sair yasal mali yükümlülükler SATIŞ TEMSİLCİSİ tarafından karşılanır ve ödenir.

9.7.   Sözleşme'nin Ekleri

Mbosoft’un göndereceği-bildireceği (sirküler, rehber, bildiri, duyuru, çalışma esasları ve sair başlık taşıyan) uygulama esasları da, bu Sözleşme'nin ayrılmaz ekleri sayılır ve MBOSOFT tarafından değiştirilmedikleri sürece geçerli-bağlayıcı olur ve Mbosoft’un işyerinde ilan edilmek sureti ile veya MBOSOFT tarafından Satış Temsilcisine taahhütlü ve normal posta-aps-telefax kanalı ile gönderilmesi ile Satış Temsilcisine tebliğ edilmiş olur. Bu Sözleşme ile ilgili uygulama esasları, Rekabetin korunmasına dair mevzuata uygun olarak düzenlenir.

9.8.   Sözleşme Hükümlerinin Ayrılabilirliği

         Bu Sözleşme'nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanması, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hukuka aykırı olduğu takdirde, Taraflar kanuni açıdan kabul edilebilecek ve Sözleşme'nin sözkonusu hükmüne mümkün olduğu kadar yakın hükümler getiren alternatif düzenlemeler yapabilmek amacıyla iyiniyet çerçevesinde gerekli teşebbüslerde bulunacaklardır. Bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünün yetkili resmi mercilerce kanunen geçersiz kılınması halinde, Sözleşme'nin geri kalan kısmı bundan etkilenmeyecek ve geçersiz kılınan bölüm evvelce çıkarılmış gibi tefsir olunacaktır; ancak, sözkonusu geçersiz veya icra kabiliyeti olmayan kısım, Taraflar'dan herhangi birinin bu Sözleşme'yi akdetmesi için esaslı ve temel bir sebep teşkil ettiği taktirde, sözkonusu Taraf, kendi taktirine göre, diğer Tarafa yazılı olarak göndereceği bildirim ile bu Sözleşme'yi sona erdirebilir.

9.10. Yürürlük

Bu Sözleşme taraflarca kullanıcın siteye kayıt olduğu tarihte online olarak kabul edilmiş, anında onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Mbosoft © 2018